Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

 Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról 

 

 Felvételi tájékoztató a 2019-2020-as tanévre

8. osztályt végző tanulóknak

 

Iskolánkról

 Intézményünk a Rózsadomb aljában, századeleji műemlék épületben működik. Budapest egyetlen ének-zenei iskolája vagyunk, amely egyúttal zeneiskola is. Nyolc tanszakon tanulhatnak diákjaink hangszeres zenét. Évfolyamonként egy gimnáziumi osztályunk két tagozatra oszlik. Az emelt szintű ének-zene oktatás, a kórusmunka és a hangszeres zenélés mellett fontos számunkra a hagyománytisztelet és a hagyományápolás is. A zenés dráma tagozat fő célja a zenei és színházi oktatás mellett az, hogy a világra nyitott, problémaérzékeny, önmagukat ismerő és sokrétűen kifejezni képes fiatalokat neveljen. Mindemellett színvonalas közismereti oktatással igyekszünk megfelelni az új évezred kihívásainak: tanítványainkat igény szerint szakkör, illetve fakultáció keretében készítjük fel nyelvvizsga, és az előrehozott, illetve emelt szintű érettségi megszerzésére. Csak nyelvtudással tudunk élni az Európai Uniós csatlakozás nyújtotta lehetőségekkel, ezért a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika szinten tartása és a mindennapos testnevelés mellett heti 15 órában tanulhatják diákjaink az angol nyelvet, 3 órában a német vagy a francia nyelvet, 4 órában az informatikát.

 

Induló tagozataink

 1. 035360 - 0001 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás  ének-zene, angol nyelv tantárgyakból. Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban ének-zene és több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés.  Hangszeres  zene tanulására lehetőség van: billentyűs (zongora, csembaló), vonós (hegedű, gordonka), fafúvós (furulya, fuvola, klarinét) és akkordikus (gitár, hárfa, ütő) tanszakokon. Sportolási lehetőség.

2. 035360 - 0002 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, zenés-drámatagozatos képzés.  Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés. Sportolási lehetőség.

 

Felvételi követelmények: legalább 4-es átlag 7. év végén és 8. félévkor, továbbá megfelelő zenei képességek (01 tagozaton), magyar és matematika központi írásbeli felvételi vizsga, valamint felvételi beszélgetés (általános műveltség, idegen nyelv), és ének-zene, illetve dráma alkalmassági meghallgatás.

Amennyiben végzős nyolcadikosaink tanulmányi eredménye legalább 4-es átlagú (a készségtárgyak, illetve magatartás, szorgalom nélkül), és kizárólag iskolánkat jelölik, továbbtanulásukat felvételi vizsga nélkül biztosítjuk intézményünkben, de az alkalmassági vizsgán nekik is részt kell venniük. A tagozat az alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítménytől és a szabad helyek számától függ.

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

a leendő 9.ny osztályba felvételizőknek az értékelés módjáról

1. Hozott pontok: maximum 25 pont

 A számítás módja: a 7. év végi és 8. félévi jegyek (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, ének-zene, földrajz, fizika, biológia, kémia) összegének a negyede.

2. Központi írásbeli eredményével szerezhető pontok

 Magyar: 50 pont, matematika: 50 pont. Maximum: 100 pont

 Amennyiben kizárólag az iskolánkat megjelölő végzős nyolcadikosaink nem kívánnak részt venni a felvételi eljárásban, a tanulmányi átlagukkal szerezett maximum 25 pontot szorozni kell 5-tel, így lesz meg a maximum 125 pontjuk.

3. Elbeszélgetésen maximum 25 pont , az alkalmassági meghallgatáson maximum 50 pont szerezhető. Így a szerzett pontok: maximum 75 pont.

Elérhető pontszám összesen: maximum 200 pont.

 

A jelentkezés módja

 A 8. évfolyamot most végző tanuló jelentkezési lapját általános iskolája továbbítja. Egyéni jelentkezők a titkárságon (saját tanulóink esetében az osztályfőnököktől) kaphatnak jelentkezési lapot, mely az internetről is letölthető.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

A felvételi két részből áll: írásbeli vizsga, és szóbeli beszélgetés

 Az írásbeli felvételit a központi felvételi eljárást megelőző közös írásbeli eljárásrend keretében szervezünk. Az egységes felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgára a tanulóknak 2018. december 7-ig egy külön TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP-ot kell kitölteni. Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal. A tanulónak az egységes írásbelire beadott jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló a felvételi időszakban több központi írásbelit tartó középiskolába jelentkezik, akkor maga dönti el, melyik iskolában írja a felvételijét, függetlenül attól, hogy a felvételi eljárás esetén milyen sorrendet jelöl meg.

 Ennek országosan egységes időpontja:  2019. január 19. szombat 1000

 Pótfelvételi időpontja:                               2019. január 24. csütörtök 1400

 Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír.

 

A felvételiző diákok az OH által közzétett, bármelyik középiskolában megírhatják a központi írásbeli vizsgát, hiszen a kijavított feladatlapok Értékelő lapját az iskolák kötelezően elfogadják. A felvételi feladatsorokat és a megoldási kulcsokat a vizsgát követő napon az interneten meg lehet tekinteni.

Aki iskolánkban írta a felvételi vizsgát, a kijavított feladatlapját a titkárságon 2019. január 28-án megtekintheti, a vizsgázó gondviselője észrevételeit a megtekintést követő nap végéig, január 29-én 16.00 óráig adhatja le. Az értékelőlapok átvehetők 2019. február 1-jén az igazgatóhelyettesi irodában 8.00-17.00 óráig.

 

A szóbeli felvételi beszélgetés időpontja:        2019. február 25-27.

 Pótfelvételi:                                                            2019. március 4.

A szóbeli felvételi nyilvános. Letétele alól felmentés nem adható, de a jelentkező kérheti, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján az igazgató speciális körülményeket, illetve kedvezményt engedélyezzen.

A szóbeli beosztás honlapunkon 2019. február 22-én pénteken 10 órától tekinthető meg. A szóbeli vizsgára kérjük a tanulók hozzák magukkal a magyar irodalom és nyelvtan, valamint a matematika füzetüket, hogy ne merülhessen fel olyan kérdés, amit még nem tanultak.

A szóbeli tematikus beszélgetésen elsősorban nem tárgyi tudást vizsgálunk, hanem egyes készségek és képességek meglétét, illetve fejleszthetőségüket.

 

A szóbeli elbeszélgetés, melynek időtartama kb 15-20 perc, az alábbi három alapvető területre terjed ki:

 • anyanyelvi kommunikáció
  • a beszélgetés során a tanuló szókincsét, nyelvhelyességét, kommunikációs készségét és kifejezésmódját értékeljük.
 • logikai és természettudományi általános műveltség.
  • a beszélgetés során az alapvető tárgyi ismeretek –melyek nem haladják meg az általános iskola időarányos tananyagát – értékelésén túl figyelembe vesszük a jelentkezők gondolkodási, probléma-felismerési, logikai készségét, kreativitását.
 • idegen nyelvi kommunikáció
  • a beszélgetés során a tanuló szókincsét és kommunikációs készségét értékeljük.

  

Az emelt szintű ének-zenei tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban zenei képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek a zenei előképzettségtől.  Feladatuk: 

 • hozott 20 népdalból 1 választott eléneklése, elemzése
 • hangközök és harmóniák felismerése, könnyebb ismeretlen dallam éneklése rövid átnézés után

 

Az emelt szintű dráma tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban előadói képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek az előképzettségtől.  Feladatuk: 

 • 2 dal (1 népdal, 1 magyar nyelvű könnyűzenei dal) – hangszertudás és saját előadású hangszeres kíséret előnyt jelent, zongora helyben elérhető
 • 1 lírai mű
 • 1 prózai mű (részlete)
 • improvizáció: 1 (páros vagy egyéni) szituáció rögtönzött bemutatása

 

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2019. március 18-án tesszük közzé.

 Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük 

 • a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a II. kerületi lakosokat
 • az iskolánkba járó, illetve itt végzett tanulóink testvérét
 • azokat a tanulókat, aki tanulmányi vagy művészeti versenyen eredményesen szerepeltek (kérjük az oklevél másolatát a szóbeli meghallgatásra elhozni)

 Az eredmények ismeretében a tagozatok jelentkezési lapon megjelölt sorrendje módosítható, erre az általános iskola ad lehetőséget.

 2019. április 30-án írásban értesítjük a felvételizőket és az általános iskolákat a felvételről, vagy elutasításról.

 

Előkészítő

 Kedves 8. osztályos tanulók! Tisztelt Szülők!

Ebben az évben is várjuk a 9. nyelvi előkészítő osztályunkba a biztos angol nyelvtudásra vágyó, az énekelni, zenélni szerető, illetve a dráma iránt érdeklődő, általános iskolát végzők jelentkezését. Számukra a minél jobb felvételi eredmény elérése érdekében hetenként váltva előkészítő foglalkozásokat tartunk matematikából és magyarból. Előzetes jelentkezés nem szükséges, részt lehet venni csak az egyik, illetve mindkét tárgy foglalkozásain.

 

Időtartam:  2018. október 3-tól 2019. január 9-ig, szerdánként 15.00 – 16:30-ig.

Az ének-zene tagozatra jelentkezőknek előkészítőt tartunk 4 alkalommal a szóbeli meghallgatás előtt 2019. január 31-étől, csütörtökönként 16:00-tól 16:45-ig. A dráma tagozatra jelentkezőknek 2019. február 8-án pénteken 14:30-16:30 közt tartunk konzultációt.

Nyitott kapuk a gimnáziumban: 2018. november 14-én és 15-én 8-11 óráig. A nyílt órák után tájékoztatót tartunk.

Beiskolázással kapcsolatos tájékoztatást a nyílt napon tartunk. Érdeklődni lehet a 212-5680-as telefonszámon 8-16 óráig, e-mail-en a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, vagy személyesen Hegedűsné Eng Zsuzsanna igazgatóhelyettesnél.

 

 

                                                                                                     Őri Csilla

                                                                                                       igazgató

 

Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva