Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

 Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról 

  

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2022-2023-as tanévre

8. osztályt végző tanulóknak    

OM 035360 FEH 001

 Intézményünk a Rózsadomb aljában, század-eleji műemlék épületben működik. Budapest egyetlen ének-zenei iskolája vagyunk, amely egyúttal zeneiskola is. Nyolc tanszakon tanulhatnak diákjaink hangszeres zenét. Évfolyamonként egy gimnáziumi osztályunk két tagozatra oszlik. Az emelt szintű ének-zene oktatás, a kórusmunka és a hangszeres zenélés mellett fontos számunkra a hagyománytisztelet és a hagyományápolás is. A zenés dráma tagozat fő célja a zenei és színházi oktatás mellett az, hogy a világra nyitott, probléma-érzékeny, önmagukat ismerő és sokrétűen kifejezni képes fiatalokat neveljen. Mindemellett színvonalas közismereti oktatással igyekszünk megfelelni az új évezred kihívásainak: tanítványainkat igény szerint szakkör, illetve fakultáció keretében készítjük fel a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges nyelvvizsga, és az előrehozott, illetve emelt szintű érettségi megszerzésére. Csak nyelvtudással tudunk élni az Európai Uniós csatlakozás nyújtotta lehetőségekkel, ezért a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika szinten tartása és a mindennapos testnevelés mellett heti 15 órában tanulhatják diákjaink az angol nyelvet, 3 órában a német vagy a francia nyelvet, 3 órában az informatikát. A tantárgyak egy részét a differenciálás elősegítése érdekében csoportbontásban tanítjuk. A képzésről további információkat Pedagógiai Programunk tartalmaz.

 

(http://www.kodaly-bp.edu.hu/images/alapdokumentum/Pedagogiai_program_2021.pdf)

 

Nyílt napokat 2021. november 3-án és 4-én tervezünk az aktuális járványhelyzet figyelembevételével, a részletes programot honlapunkon tesszük közzé, előzetesen regisztrálni is ott lehet majd. (Bővebb információ kodaly-bp.edu.hu)

 

Induló tagozataink

 035360 - 0001 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás ének-zene, angol nyelv tantárgyakból. Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban ének-zene és több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés. Hangszeres zene tanulására lehetőség van: billentyűs (zongora, csembaló), vonós (hegedű, gordonka), fafúvós (furulya, fuvola, klarinét) és akkordikus (gitár, hárfa, ütő) tanszakokon. Sportolási lehetőség. Felvehető létszám 15 fő.

 

 1. 035360 - 0002 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás dráma, angol nyelv tantárgyból, zenés-dráma tagozatos képzés. Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés. Sportolási lehetőség. Felvehető létszám 15 fő.

 

Felvételi követelmények: legalább 4-es átlag 7. év végén és 8. félévkor, továbbá megfelelő zenei, művészeti képességek, magyar és matematika központi írásbeli felvételi vizsga, valamint felvételi beszélgetés (általános műveltség, idegen nyelv), és ének-zene, illetve dráma alkalmassági vizsga.

 

 A felvételi eljárás főbb részei 

 • Írásbeli felvételi vizsga
 • jelentkezés középiskolába
 • szóbeli vizsga
 • Felvételi rangsor kialakítása, felvételi döntés

 

 

Tájékoztató

a leendő 9.ny osztályba felvételizőknek az értékelés módjáról

 

1. Hozott pontok:                                                                                                            maximum 25 pont

 

A számítás módja: a 7. év végi és 8. félévi jegyek (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, ének-zene, földrajz, fizika, biológia, kémia) összegének a negyede.

 

2. Központi írásbeli eredményével szerezhető pontok:                         maximum 100 pont

 Magyar nyelv és irodalom 50 pont, matematika 50 pont.

 

3. Szóbeli felvételin szerezhető pontok:                                                             maximum 75 pont

 maximum 25 pont , az alkalmassági vizsgán maximum 50 pont szerezhető. Így a szerzett pontok: maximum 75 pont.

 

Elérhető pontszám összesen:                                                                             maximum 200 pont.

 A felvételi két részből áll: központi írásbeli és szóbeli vizsga.

  

2

Írásbeli vizsga

 

Az írásbeli felvételit a központi felvételi eljárást megelőző közös írásbeli eljárásrend keretében szervezünk. Az anyanyelvből és matematikából készített írásbeli 45-45 perces vizsgatesztek elsősorban nem lexikális tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

 Az egységes felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgára a 2021. december 3-ig egy külön TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP-ot kell kitölteni, mely az OktatásiHivatal honlapjáról tölthető le (www.oktatas.hu). Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal. A felvételiző diákok az Oktatási Hivatal által közzétett, bármelyik középiskolában megírhatják a központi írásbeli vizsgát. A tanulónak az egységes írásbelire beadott jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtania, amely az Oktatási Hivatal által közzétett listán szerepel, és ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló februárban, a felvételi időszakban több központi írásbelit is tartó középiskolába jelentkezik, akkor maga dönti el, melyik iskolában írja a felvételijét, függetlenül attól, hogy a felvételi eljárás esetén milyen sorrendet jelöl meg.

 Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

 Aki a központi írásbeli felvételi vizsgán fel nem róható, igazolt okból (pl. orvosi igazolás) nem tud részt venni a vizsgán, pótló írásbeli vizsgát tehet ugyanabban az intézményben, ahol eredetileg vizsgázott volna. A vizsga ismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsgára a vizsgázóhozzon magával diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

 

Ennek országosan egységes időpontja: 2022. január 22. szombat 1000

 Pótfelvételi időpontja:                                      2022. január 27. csütörtök 1400

 Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír.

 A felvételi feladatsorokat és a megoldási kulcsokat a vizsga napjának délutánján az Oktatási Hivatal honlapján lehet megtekinteni.

 Aki iskolánkban írta a felvételi vizsgát, a kijavított feladatlapját a titkárságon 2022. január 27-én megtekintheti, a vizsgázó gondviselője észrevételeit a megtekintést követő nap végéig, január 28-án 16.00 óráig adhatja le személyesen. Az elért eredményről az iskola ÉRTÉKELŐ LAPOT állít ki, amely 2022. február 4-én az 

3

igazgatóhelyettesi irodában vehető át 8.00-16.00 óra között. Miután a vizsga eredménye személyes adatnak minősül, sem telefonon, sem más módon nem közöljük az eredményt. Bármelyik középiskolában is írta meg a felvételiző a dolgozatot, a kijavított feladatlapok Értékelő lapját az iskolák kötelezően elfogadják.

   

A jelentkezés módja

 

A 8. évfolyamot most végző tanuló JELENTKEZÉSI LAPJÁT és ADATLAPJÁT általános iskolája továbbítja.

 A JELENTKEZÉSI LAP mellékletei:

 

 • ÉRTÉKELŐ LAP, vagy annak másolata, amennyiben a jelentkező nem iskolánkban írta meg a központi felvételi vizsgát

 

 • SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzd, és rendelkezik érvényes szakvéleménnyel, azt a jelentkezési laphoz csatolni kell.

  

Szóbeli vizsga

A szóbeli felvételi időpontja:

2022. február 28. - március 2.

 

Pótfelvételi:

2022. március 7.

 A szóbeli felvételi nyilvános, a vizsgára minden jelentkezőt behívunk. Letétele alól felmentés nem adható, de a jelentkező kérheti, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján az igazgató speciális körülményeket, illetve kedvezményt engedélyezzen.

 A   szóbeli beosztás 2022. február 24-én csütörtökön délután lesz megtekinthető honlapunkon. A szóbeli vizsga beosztásakor a tanulók OM azonosítóját, illetve ha van, jeligéjét tüntetjük fel. A szóbeli vizsgára kérjük a tanulók hozzák magukkal a diákigazolványukat, vagy személyi igazolványukat, illetve a magyar irodalom és nyelvtan, valamint a matematika füzetüket, mert bár a vizsga kérdései a NAT követelményrendszerére épülnek, ne merülhessen fel olyan kérdés, amit még nem tanultak.

 A szóbeli tematikus beszélgetésen elsősorban nem tárgyi tudást vizsgálunk, hanem egyes készségek és képességek meglétét (pl kreativitás, logika, szövegértés, önkorrekció), illetve fejleszthetőségüket.

 A szóbeli vizsga, melynek időtartama kb 15-20 perc, az alábbi három alapvető területre terjed ki: 

 • anyanyelvi kommunikáció

 o    a beszélgetés során a tanuló szókincsét, nyelvhelyességét, kommunikációs készségét és kifejezésmódját értékeljük. 

 • logikai és természettudományi általános műveltség. 
 • a beszélgetés során az alapvető tárgyi ismeretek –melyek nem haladják meg az általános iskola időarányos tananyagát – értékelésén túl

 

4

figyelembe vesszük a jelentkezők gondolkodási, probléma-felismerési, logikai készségét, kreativitását.

 • idegen nyelvi kommunikáció 
 • a beszélgetés során a tanuló szókincsét és kommunikációs készségét értékeljük.

 Az emelt szintű ének-zenei tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban zenei képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek a zenei előképzettségtől. Feladatuk:

 rövid írásbeli zenei képességfelmérés

 • hozott 20 népdalból 1 választott eléneklése, elemzése

 hangközök és harmóniák felismerése, könnyebb ismeretlen dallam éneklése rövid átnézés után

 

Az emelt szintű dráma tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban előadói képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek az előképzettségtől.

Feladatuk: 

 • 2 dal (1 népdal, 1 magyar nyelvű könnyűzenei dal) – hangszertudás és saját előadású hangszeres kíséret előnyt jelent, zongora helyben elérhető
 • 1 lírai mű

 

 • 1 prózai mű (részlete)
 • improvizáció: 1 (páros vagy egyéni) szituáció rögtönzött bemutatása

 

A felvételi rangsor kialakítása

 Az iskola az általános iskolai eredmény pontszáma, az írásbeli felvételi vizsga pontszáma és a szóbeli vizsga eredményei alapján rangsorolja a jelentkezőket.

 Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2022. március 16-án tesszük közzé. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük 

 • a hátrányos helyzetű tanulókat 
 • a II. kerületi lakosokat
 • az iskolánkba járó, illetve itt végzett tanulóink testvérét 
 • azokat a tanulókat, aki tanulmányi vagy művészeti versenyen eredményesen szerepeltek (kérjük az oklevél másolatát a szóbeli meghallgatásra elhozni)

 

Az eredmények ismeretében a tagozatok jelentkezési lapon megjelölt sorrendje 2022.

március 21-22-én módosítható, erre az általános iskola ad lehetőséget.

 Csak azért, mert valaki az IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKEN nincs a biztosan bekerülők között, de egy másik tanulmányi területen vagy iskolában a biztosan bekerülők között van, nem érdemes az iskolák, tanulmányi területek (tagozatok)

  

5

sorrendjét megváltoztatni, hiszen a számítógépes rendszer mindig a tanuló számára legkedvezőbb besorolást biztosítja. 

 A Felvételi Központ a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által meghirdetett felvehető tanulói létszámon belül van.

  Az Oktatási Hivatal egyeztetett felvételi jegyzéke alapján 2022. április 29-én írásban értesítjük a felvételizőket a felvételről vagy az elutasításról, valamint a beiratkozással kapcsolatos információkról, illetve a jogorvoslat lehetőségéről., elektronikus levélben pedig az általános iskolákat a felvételről, vagy elutasításról.

  

FIGYELEM

  A felvételi eljárás fentiekben ismertetett rendje a pandémia következtében módosulhat. A jelentkezések és egyéb dokumentumok személyes benyújtásának lehetősége, a dolgozatok megtekintésének körülményei, az írásbeli dolgozat megírásának a helyszíne a járványhelyzet alakulása miatt változhat, illetve a szóbeli vizsga el is maradhat. Az esetleges változásokról az iskola honlapján adunk tájékoztatást.

  További kérdés esetén felvilágosítást az iskolában adunk, egyéb információk az Oktatási Hivatal Középfokú Felvételi Információs Rendszerében találhatóak (https://www.kir.hu/kir2_kifir)

  A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:  

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 50. §;  
 • a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 26-45. §;  
 • a 20/2021 (VI.8.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. 

   

 

Budapest, 2021. október 13.

 

 Őri Csilla

 

igazgató

 

 

Iskolánk fenntartója és  működtetője

Közép-Budai Tankerületi Központ

 

 

Művészeti tevékenységünk támogatója

 

Tehetségpont vagyunk

 

 

 

PARTNEREINK

 
 
 
 
 
 
 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva